Cool

سرد بود …
ولی دنبال حرارت 
همیشه سعی میکرد روابطش پر حرارت و گرم باشه …
از بچه گی فکر میکرد پتو گرما میده …
خیلی وقت بود ازدواج کرده بود …
اما …
…..
…………..
روابطشان زیر پتو هم …
سرد …
بود …
…..
……………..