:دی

دروغ سیزده بود و این صوبتا

وگرنه هنوزم منم و خدا و خیالت و جای خالیت

اما خب این شتره یه روزی هم دم خونمون باس بخوابه دیگه

گفتیم قبلش یه تستی بزنیم ببینیم چه جوریاست

بهله

🙂

خلاصه اینکه دم ظریف و گروهش گرم

توافق انجام شد و

یه ملت رو خوشحال کردن

فقط بی زحمت مشخص کنن این استخرای مختلط کی باز میشن؟

ممنون میشم

بووس موسسس